ANBI

Algemene gegevens

ChristCentered
Paxtonstraat 17b
8013RP Zwolle
0615303945
info@christcentered.nl


Doelstelling ChristCentered

 

Naam:

“Christ Centered Christian Church” of “ChristCentered”

RSIN / fiscaal nummer:

08215354

Rechtspersoon:

Kerkgenootschap

Contactgegevens:

info@christcentered.nl

Bezoekadres op zondag:

Paxtonstraat 17b, 8013RP Zwolle

Postadres/Kantoor:

Tulpstraat 19, 8051 CV Hattem

Bankgegevens:

Rekening: NL19 INGB 0005 0155 48 Tnv: Christ Centered Christian Church

Doelstelling:

Het kerkgenootschap verenigt zich uitsluitend voor religieuze en liefdadige doeleinden zoals bedoeld in de Nederlandse belastingwetgeving (of de hiermee overeenkomstige toekomstige Nederlandse belastingwetgeving), met inbegrip van maar niet beperkt tot zulke doeleinden als het voorzien in de geestelijke behoeften van leden en het vestigen en handhaven van religieuze verering, het bouwen, onderhouden en beheren van kerkgebouwen, pastorieën, kapellen, evangelisatieposten en andere religieuze voorzieningen die het kerkgenootschap onder Gods leiding zou kunnen vestigen.

Meer in het bijzonder behelst dit het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en het bevorderen van de groei van het Koninkrijk van God door het verbreiden van christelijke hulpbronnen, religieuze verering, christelijk onderwijs, gemeenschap onder de gelovigen en lokale dienstbaarheid.

Beleidsplan:

Visie:

Het zijn van een apostolische koninkrijks familie kerk.

Missieslogan:

Ga voor God, bouw relaties, leef in vrijheid, breng het koninkrijk.

Missie:

 • Om een sterk, Bijbels fundament neer te leggen om het plaatselijk lichaam op te bouwen in geloof, kennis en karakter.

 • Gods manier van familieleven aanmoedigen en uitleven, zowel geestelijk als natuurlijk.

 • Het starten van groepen waarin persoonlijke gaven en talenten, welke God ons gegeven heeft, ontdekt en

  ontwikkelt mogen worden.

 • Het introduceren van geestelijk zoonschap in de levens van mensen en ze helpen op te groeien in een persoonlijke

  relatie met God waarin ze hun doen voor hun leven mogen ontdekken en als volwassen zonen uitgezonden mogen

  worden.

 • Het identificeren en ontwikkelen van verscheidene bedieningen en mensen vrijzetten in hun door God

  geïnspireerde bediening.

 • Om een dienstbaar hart te hebben wat zich uit in het praktisch dienen van de lokale gemeenschap om ons heen.

 • Om het Goede Nieuws te brengen in onze omgeving, in Nederland, in Europa en tot het einde der aarde.

 • Het planten van kerken en bedieningen nationaal, internationaal en intercontinentaal door het uitzenden van

  trouwe, volwassen zonen en dochters.

 

Kernwaarden:

 • Eer

 • Relatie

 • Vrijgevigheid

 • Uitstekendheid

 • Moedig geloof

  Werk van instelling:

  De belangrijkste actuele activiteiten onder andere:

 • Zondagse samenkomsten

 • Connectgroepen

 • Me2 groepen

 • Mannenbijeenkomsten

 • Trainingen en cursussen

 • Leiderschapsontwikkeling

 • Ondernemersavonden

 • Jeugdwerk (kinderwerk en tienerwerk)

 • Jong volwassenen bijeenkomsten

  Fondswerving:

  De (geld)middelen van het kerkgenootschap bestaan uit:

 • bijdragen van de leden: tienden, offers en vrijwillige bijdragen;

 • de netto-opbrengst van activiteiten;

 • subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere wettige baten.

  Vermogensbeheer:

  Het kerkgenootschap vormt een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap “FreedomHill Cluster Nederland”, hierna te noemen FH NL. FH NL is onderdeel van “Church of the Nations International”, hierna te noemen COTN Int. Het beheer van het vermogen van het kerkgenootschap berust bij het leidersteam (voorganger en oudsten). Het leidersteam legt
  hierover, indien gevraagd, verantwoording en rekenschap af aan FH NL. Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk en zal zich niet bezighouden met activiteiten die niet ter bevordering zijn van de verklaarde doelen.

  Vermogensbesteding:

  Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk en zal zich niet bezighouden met activiteiten die niet ter bevordering zijn van de verklaarde doelen.

  Beloningsbeleid:

  Personeel krijgt salaris c.q. vergoeding conform besluit bestuur.
  De bestuursleden kunnen voor hun bestuursfunctie een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, maar ontvangen geen andere vergoedingen voor hun bestuursfunctie.

 

 


Actueel verslag van activiteiten

 

Jaarverslag activiteiten 2021

Hoofdlijnen

Het jaar 2021 betekende weer veel veranderingen na een periode van geen samenkomsten kunnen hebben. Een nieuw gebouw dat we de gehele week konden huren betekende dat er weer veel mogelijk was. Met name vieringen zijn weer ingevuld, daarnaast zijn er weer initiatieven genomen t.a.v. connectgroepen en gebedsavonden.

De volgende paragrafen geven een kort verslag van de belangrijkste activiteiten van 2021.

Zondagse samenkomsten

Vanaf maart hebben we wekelijkse bijeenkomsten weer hervat (aan de Paxtonstraat). Het hele jaar door is er hard gewerkt om het pand verder geschikt te maken voor de vieringen.

Connectgroepen

Een tweetal connectgroepen zijn gestart en bevonden zich aan het einde van het jaar nog in een opstartfase.

Vrouwengroepen

Er is geprobeerd weer met vrouwengroepen te starten, maar daar onvoldoende animo voor het leiden van de vrouwengroepen is dit niet van start gegaan.

Mannenbijeenkomsten

Er zijn geen mannenbijeenkomsten georganiseerd.

Trainingen en cursussen

Er zijn geen trainingen en cursussen verzorgd, maar via verschillende bedieningen (zoals profetisch team en kinderwerk) is wel onderling veel uitgewisseld en ‘getraind’.

Leiderschapsontwikkeling

Er zijn geen activiteiten ontplooit t.a.v. leiderschapsontwikkeling, deels door de geldende beperkende maatregelen.

Ondernemersavonden

Er zijn geen ondernemersavonden verzorgd.

Jeugdwerk (kinderwerk en tienerwerk)

Het jeugdwerk vond in het gehele jaar tijdens de vieringen plaats, en bij teamleiders thuis (United).


Financiele verantwoording


 

 

 


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.